Портал инфекционных болезней

«Мы делаем, чтобы «НЕЧТО» (цирроз и гепатит) превратился в «НИ ЧТО» - в здоровую печень».
Доктор
ГлавнаяРегистрацияВход

Лечебная тактика для пациентов с гепатитом С (HCV) с генотипом 3 в настоящее время ограничена, одобренные всеми  режимы приема препаратов прямого действия требуют 24 недельного лечения и добавления рибавирина. Третья фаза данного исследования оценила 12 недельный режим даклатасвира (DCV : общий неструктурный протеин [NS]5A ингибитор) плюс софосбувир (SOF; для всех генотипов  NS5B ингибитор),  у пациентов инфицированных 3 генотипом. Пациенты наивные (n=101) или имеющие лечебный опыт (н=51) получили DCV 60 мг плюс SOF 400 мг однократно в день на протяжении 12 недель. В конце исследования, было достигнуто определенное отношение получавших лечение, и уже ранее имевших опыт лечения пациентов, добившихся стойкого вирусологического ответа (SVR) в 12 недельный период после лечения (SVR12).  SVR12 уровень был достигнут у 90% (91из 101), и 86% (44 из 51) у леченных впервые, и имеющих опыт лечения пациентов соответственно; не было вирусологического прорыва, и ≥ 99% имели вирусологический ответ (VR) в конце лечения. SVR12(стойкий вирусологический ответ) был выше у пациентов без цирроза (96%; 105 из 109) чем с циррозом (63%; 20 из 32). 5 из 7 пациентов кто первично неудачно лечились с SOF-содержащим режимом и 2 из 2 кто первично неудачно лечились алиспорвир, содержащим режимом достигли SVR12.  Основные характеристики, включая пол, возраст, уровень HCV, интерлейкин 28В генотип, не повлияло на вирусологический исход. Режим Даклатасвир (DCV) + софосбувир (SOF) ... Читать дальше »

Просмотров: 14462 | Добавил: Miha | Дата: 28.07.2015

Успішне лікування складного клінічного випадку гострого аутоімунного гепатиту
к.мед.н. В.І. Янченко
Клініка інфекційних хвороб відділ вірусних гепатитів та СНІДу ГУ Інститутуепідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського

НАМН України

Аутоімунний гепатит (АІГ) є унікальною формою імунного  опосередкованого захворювання, яке вражає печінку за допомогою різних імунних механізмів.   Гострий аутоімунний гепатит це захворювання печінки, яке може закінчитися летальним результатом, або, що частіше, привести до хронічного прогресуючого захворювання печінки, яке може розвинутись до декомпенсованого цироза печінки, якщо його не лікувати. АІГ  має характерні імунологічні і патологічні особливості, які важливі для встановлення діагнозу. Що ще більш важливо, більшість пацієнтів з АІГ мають сприятливу  відповідь на лікування преднізолоном і азатіоприном, хоча у деяких пацієнтів з рефрактерним АІГ або більш агресивним протіканням  хвороби треба застосовувавати більш сильні імунні супрессивні препарати, такі як метілпреднізолон, циклоспорин або мікофенолята мофетіл та буденосонід. У цій статті ми обговоримо імунологічні, патологічні та клінічні особливості АІГ, а також на прикладі клінічного випадку гострого аутоімунного гепатиту розповімо о стандартних та альтернативних методах лікування АІГ.

Ключові слова: аутоімунний ге ... Читать дальше »

Просмотров: 2638 | Добавил: Miha | Дата: 09.12.2014

СПІВСТАВЛЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С.

І.В.Гомоляко*,  В.І.Янченко**,  І.О.Швадчин*,  Н.Є.Клочкова*

*Національний Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМНУкраїни, **ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського АМН України, м. Київ

Проблема хронічного гепатиту С (ХГС) в світі з кожним роком набуває все більшої ваги і, відповідно, зростає запит на нові методи діагностики  та контролю за перебігом хвороби та ефективністю лікування. В цих напрямках проводяться активні пошукові дослідження, накопичуються дані, під впливом яких нерідко відбувається еволюція поглядів на дане захворювання, а також створюються нові діагностичні прийоми [1,2,3,4,5]. В цілому слід зазначити, що увага дослідників головним чином зосереджена на виявленні фіброзних змін в печінці, як найбільш небезпечних з огляду на можливі ускладнення.

Найважливішим в діаґностиці ХГС є визначення активності процесу та стадії фіброзу. Пункційна біопсія печінки (ПБП) залишається найбільш точним діагностичним методом та в більшості клінічних випадків дозволяє отримати суттєву важливу для хворого інформацію. Що стосується безпечності процедури ПБП, то більш ніж десятирічний досвід її виконання свідчить, що при дотриманні всіх вимог та правильному відборі хворих вона є цілком  безпечною. Сучасні  відомі системи напівкількісної оцінки активності та фіброзу печінки (MET ... Читать дальше »

Просмотров: 2748 | Добавил: Miha | Дата: 07.10.2014

УДК 616.36-002.2
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВІРУСІНДУКОВАНОГО ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ, ОБУМОВЛЕНОГО ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ G 

В.І. Янченко, В.М. Богомаз 
ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 
У роботі описане спостереження за хворим з хронічним гепатитом, викликаним вірусом гепатиту G, що було доведено комплексом досліджень сироватки крові та біоптата печінки. Лікування хворого було виконане у відповідності з протоколами лікування 2 і 3 генотипів вірусу гепатиту С та було ефективним, як за клінічною оцінкою, так і за біохімічними та імунологічними показниками. Автори рекомендують виконувати тестування на вірус гепатиту G хворим з криптогенними гепатитами. 
Ключові слова: вірус гепатиту G, криптогенний гепатит,  хронічний стеатогепатит, біопсія печінки, методи діагностики гепатиту.   
Вступ
Хронічні гепатити залишаються однією з найважливіших клінічних та наукових проблем сучасної гастроентерології. Найбільша кількість досліджень останнього десятиріччя була зосереджена на найчастіших та найнебезпечніших ураженнях печінки, насамперед, це хронічні гепатити, викликані вірусами В та С, алкогольні гепатити. Науковий інтерес до вірусного гепатиту G зберігся переважно у аспекті вивчення його впливу на перебіг ВІЛ-інфекції [4,12]. Хоча повідомлення про окремі сп ... Читать дальше »

Просмотров: 3634 | Добавил: Miha | Дата: 15.08.2014

Врач отдела гепатологии, канд. мед. наук  Янченко В.И.

 

Морфологические изменения в печени у больных ХГС в зависимости от полиморфизма гена интерлейкина IL 28В у больных с хроническим гепатитом С  на Украине.

 

Введение Гепатит С вирус (НСV) - инфекция главная в этиологии хронических заболеваний печени, циррозов печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Согласно оценке от Всемирной Организации Здравоохранения более 180 миллионов человек инфицированы хроническим гепатитом С во всем мире, отсюда эффективность лечения хронического гепатита С (ХГС) очень важная проблема. Все же современный стандарт ведения ХГС с использованием пег-интерферонов (Пег - ИНФ) с рибавирином является дорогой схемой лечения, и эффективным в только определенной пропорции пациентов с ХГС, и это лечение имеет много неприятных побочных эффектов.

По этой причине очень важно, идентифицировать предикт-факторы терапевтического ответа у пациентов с ХГС.

Известным фактором влияния, но мало изученным, на стойкий ответ на лечение, по данным западных авторов является полиморфизм гена IL28B зашифрованного IFN - λ - 3, двумя аллелями rs8099917 и rs12979860, а так же влияние этого фактора на гистологические изменения у наших пациентов. В частности на индекс гистологической активности и фиброз печени по системе METAVIR.

В последнее время было д ... Читать дальше »

Просмотров: 3445 | Добавил: Miha | Дата: 16.07.2014

Новые противовирусные препараты их схемы применения для лечения гепатита СМы стоим на пороге новой «безинтерфероновой» эры в лечении гепатита С. Уже сегодня мы можем говорить больным о том, что при маленьком фиброзе они могут подождать год или два пока на рынке не появятся новые препараты. Так же открываются перспективы лечения больных с гепатитом С и циррозом печени. Подтверждением тому было заседание в апреле на EASL 2014, на котором впервые были озвучены рекомендации по использованию новых антивирусных лекарств зарегистрированных в Европе в 2014. Рекомендации продвинулись дальше Американских рекомендаций изданных в январе, они объединили незарегистрированные еще к использованию и включенные в Американские стандарты sofosbuvir (софосбувир) и simeprevir (симепревир). Новые рекомендации включают также daclatasvir (даклатасвир), как NS5A ингибитор, который вероятно получит одобрение в Европе в следующем году.  Рекомендации содержат информацию по лечению всех генотипов вируса гепатита С и включают все препараты прямого антивирусного действия, которые в будущем будут лицензированы в Европе на протяжении 2014 года, включая ингибитор протеазы СИМЕПРЕВИР (Olysio) и NS5A ингибитор ДАКЛАТАСВИР.  СИМЕПРЕВИР уже зарегистрирован в России и будет продаваться так же в Европе в мае 2014 и ДАКЛАТАСВИР в сентябре 2014 года. Производители ДАКЛАТАСВИРА разрабатыв ... Читать дальше »

Просмотров: 18791 | Добавил: Miha | Дата: 07.05.2014

Новые лекарства против гепатита С - с надеждой на эффективное лечение, минимальными побочными эффектами.Патриция слышала страшные истории о раннее существовавшей терапии для гепатита С – множественные дневные капсулы   и недельные уколы на протяжении всего года и более, побочные эффекты которые могли расшатать и ослабить организм, и процент излечения только около 40%. Но только после короткого и маленького интенсивного лечения с экспериментальными лекарствами, этот пациент теперь избавилась от вируса на протяжении трех месяцев после лечения.  Но после короткого,  маленького и интенсивного лечения с экспериментальными лекарствами в UT Southwestern Medical Center, которое закончила Миссис Патриция, и в последние три месяца после лечение у нее нет вируса. Она глубоко взволнована случившимся. «Если вы не получали лечения, вы можете заболеть раком и циррозом. Это пугало меня. Теперь я чувствую себя великолепно, моя энергия снова вернулась ко мне, и я не  имею больше ни малейшего беспокойства о моем желудке», сказала Миссис Патриция 57 лет, которую взяли в один из 10 имеющихся клинических испытаний по тестированию новых лекарств против гепатита в  UT Southwestern центре. 
   «Эти новые лекарства против хронического гепатита С есть наиболее сильные и эффективные» сказал Dr. William M. Lee, Professor of ... Читать дальше »

Просмотров: 6058 | Добавил: Miha | Дата: 04.04.2014

Янченко В.И., Гомоляко И.В., Лобода Т.В, Даневский В.А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ХГС.
г.Киев

Значительная распространенность хронического гепатита С ( ХГС ), как результат инфицирования вирусом гепатиту С ( HCV ), особенности структуры и строения вириона создают медицинские проблемы – несовершенные методы диагностики, отсутствие вакцины, неэффективное лечение.

В этой сложной ситуации значение имеет ранняя диагностика ХГС, возможность прогнозирования дальнейшего течения заболевания.

Экспериментальные и клинические морфологические исследования печени позволили сделать вывод о целесообразности применения в диагностических целях морфометрии. Преимуществом морфометрии есть возможность сопоставить структурные и функциональные показатели, которые характеризуют патологический процесс, а также исследовать то, что недоступно прямому наблюдению ( Г.Г. Автандилов ).

Нами проведено исследование, в котором сопоставлено морфологические показатели ткани печени и кариометрический показатель ядер гепатоцитов – площадь.

Цель исследования: усовершенствование, обобщение характеристики выявленных процессов в печени их сопоставление и роль в активности и формировании фиброза печени.

Кариометрические исследования гепатоцитов проводились на анлизаторе ( фирмы Olympus, программное обеспечение Dp-SOFT ) в стандартных условиях проводили измерения площади клеток. Дальнейший анализ производился с ... Читать дальше »
Просмотров: 2238 | Добавил: Miha | Дата: 13.02.2014

 Гомоляко И.В., Янченко В.И., Швадчин И.А.,Клочкова Н.Е.
ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", г. Киев,
ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им . А.А. Шалимова» НАМН Украины, г. Киев.

На основе углубленного изучения морфологических изменений печени у 168 больных хроническим гепатитом С (ХГС) обнаружены его особенности у больных с данной патологией, представлены приоритетные рекомендации врачам по применению морфологических классификаций в работе с больными ХГС с учетом всех изменений характерных для ХГС. Также предложено внести изменения в классическую классификацию Knodell и соавт. (1981) при высчислении индекса гистологической активности (ИГА) с целью ликвидации разрыва между характеристиками этой шкалы.
Доказано, что наиболее постоянной морфологическим признаком ХГС является белково - гидропическая дистрофия, что должно быть учтено при оценке активности хронического гепатита С. Целесообразно при оценке биоптатов печени использовать одновременно шкалы METAVIR и Knodell с соавт. (1981), дополняя последнюю признаками, устраняющими разрыв шкалы, что особенно важно при сопоставлении морфологических и клинических исследований.
Ключевые слова: хронический гепатит С, морфологические изменения печени у больных ХГС, Индекс гистологической активности, фиброз, диагностика ХГС, классификация по Knodell и соавт. ( 1981), METAVIR.

Введение
ХГС относится ... Читать дальше »
Просмотров: 5082 | Добавил: Miha | Дата: 13.01.2014

Положительная динамика лечения тяжелого больного с хроническим вирусным гепатитом С на фоне токсического поражения печени с динамическим наблюдением неинвазивным  «Morpho Bio Testом»

Пациент С 52 года обратился в Клинику вирусных гепатитов в феврале 2012 года.
При поступлении предъявлял жалобы на общую слабость, резкое снижение работоспособности, кровотечения из десен и носа, сыпь на теле в виде «сосудистых звездочек» увеличение живота.
Из анамнеза заболевания гепатитом болеет уже около 10 лет. Периодически желтеет. Злоупотребляет алкоголем.  Обнаружен гепатит С 6 лет назад. Противовирусную терапию не получал. На профилактическом осмотре методом УЗ диагностики у больного выявлена гепатомегалия +3см, спленомегалия и расширение портальной вены до 15 мм, селезеночной 9,0мм. Небольшое содержание жидкости в брюшной полости  (Асцит). Рекомендовано обращение в клинику вирусных гепатитов ИЭИБ.
При обследовании показатели АлАТ 0,9 ммольл/л, АсАТ 1,2 ммоль/л. Обнаружено снижение показателей синтетической функции печени альбумин 36% при нормальном соотношении к другим белкам плазмы крови человека (при норме 50-70%), ПТИ 54% (при норме от 70 до 100%). АлАТ 0,9 ммоль/чл (при норме 0,68 ммоль/чл). ГГТП 157,6 Ед/л (при норме до 61Ед/л). При вирусологическом обследовании количество вируса гепатита С 4,5х105МЕ/мл. Генотип 3а.
Дз Хронический гепатит С на ф ... Читать дальше »
Просмотров: 3046 | Добавил: Miha | Дата: 01.11.2013

« 1 2 3 4 5 »
Суббота, 22.02.2020, 09:51
Меню сайта
Гепатиты
Поиск по сайту
Блог Доктора
[24.12.2019]
ГЕПАТОЛОГ ВИТАЛИЙ ЯНЧЕНКО: «ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ, КОГДА ЛЕЧИТ ЗУБЫ ИЛИ ДЕЛАЕТ МАНИКЮР» (0)
[18.06.2019]
Через укус клеща можно заразиться бабезиозом - это смертельное заболевание может оказаться не только для собак, но и для людей. (0)
[09.05.2019]
Актуальные вопросы, которые вы часто задаете и ответы на них. (0)
[12.02.2019]
Лекарственная устойчивость вируса гепатита С – RAS мутации методы профилактики и борьбы с ней. (0)
[23.12.2018]
Каждый десятый пациент с хроническим гепатитом С не отвечает на терапию cофосбувир, даклатасвир, ледипасвир, семипревир, а так же 3Д терапию (0)
[19.09.2018]
Повышение печеночных проб, нет гепатита В и С, нет аутоиммунного гепатита - это может быть связано с гепатитом TTV или гепатитом G. (0)
[31.07.2018]
Лечение цирроза печени человеческим рекомбинантным тромбопоэтином (0)
[06.04.2018]
Для печени полезны курага, изюм, орехи и мед (0)
[14.03.2018]
Гепатолог Виталий Янченко: «Каждый десятый человек, заболевший гепатитом С, выздоравливает без лечения» (0)
[14.02.2018]
Зачастую антибиотики работают плохо и хронические бактериальные инфекции вылечить не возможно, что делать? (0)
Наш опрос
Вас интересует:
Всего ответов: 501
Форма входа
Статистика

Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Страница автора в Google+

опоры для столов

"Infectport" - Портал инфекционных болезней © 2020Бесплатный конструктор сайтов - uCoz